Werkwijze

De behandeling begint altijd met een of meer intakegesprekken om uw klachten, uw persoonlijke situatie en uw hulpvraag in kaart te brengen. Gesprekken duren 45 minuten. Invullen van vragenlijsten vormt een vast onderdeel van deze eerste intakefase en is van groot belang om een helder inzicht in uw situatie te krijgen. Bij voorkeur vult u deze lijsten in voorafgaand aan het eerste gesprek. Zodoende kan uw behandelaar zich beter op het gesprek voorbereiden. Op grond van deze intakefase wordt door uw therapeut, in samenspraak met u zelf, een behandelplan opgesteld. Hierin wordt opgenomen wat er aan de hand is (diagnose), wat er gedaan kan worden (therapiedoelen en prognose) en op welke manier gewerkt gaat worden (vorm van therapie) en hoeveel zittingen de behandeling naar verwachting zal duren.

Wanneer u het met uw behandelaar eens bent over het behandelplan volgt de behandeling. We rapporteren na de intakefase en na het beŽindigen van de behandeling aan uw huisarts en/ of verwijzer, tenzij u hier bezwaar tegen heeft.

Wij bieden verschillende soorten therapie en onderzoek: individuele therapie, relatietherapie, EMDR, ouderbegeleiding, psychologisch onderzoek, advisering en consultatie, leertherapie en supervisie. Wij maken gebruik van behandelmethoden waarvan de werkzaamheid door middel van onderzoek is aangetoond.

Veel behandelingen zijn gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie. Hierbij worden klachten op een actieve manier aangepakt. Cognitieve gedragstherapie blijkt uit onderzoek de meest effectieve behandelmethode bij veel psychische klachten.

Het resultaat van behandeling verschilt van persoon tot persoon. In sommige gevallen zal de klacht na behandeling geheel verdwenen zijn.
In andere gevallen heeft men geleerd hoe met een klacht om te gaan teneinde er zo weinig mogelijk hinder van te hebben. De meeste mensen voelen zich na behandeling veel prettiger dan daarvoor.

Om de resultaten van de behandeling te meten zullen wij u mogelijk vragen tijdens en na de behandeling vragenlijsten in te vullen. Ook kan het zijn dat wij u vragen een vragenlijst in te vullen over uw tevredenheid ten aanzien van de kwaliteit van de door ons geleverde zorg.

Verwijzing

In een eerste telefonisch contact kunt u met ons overleggen of u wel aan het juiste adres bent. Soms gebeurt het dat wij bij dit contact of tijdens de intakegesprekken aangeven dat u beter geholpen kunt worden door een collega, via de GGZ of door een psychiater.

Wij verwijzen u dan door in overleg met uw huisarts.

Annuleren

Indien u merkt dat u een afspraak niet kunt nakomen verwachten wij dat u de afspraak zo snel als mogelijk annuleert zodat er mogelijk nog een nieuwe afspraak ingepland kan worden. U kunt dit telefonisch doen tot uiterlijk 24 uur van tevoren.

In het weekend geldt dat de afzegging voor de maandag op vrijdag moet plaatsvinden. Afspraken die korter dan 24 uur van tevoren zijn afgezegd brengen wij deels in rekening. Het wegblijftarief bedraagt EUR 50,- en wordt niet door uw verzekering vergoed. Indien in de voor u gereserveerde tijd een andere cliŽnt ingepland kan worden dan worden u geen kosten in rekening gebracht.

Privacy statement

Psychologenpraktijk Vught hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Psychologenpraktijk Vught met informatie over een geÔdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).
 1. Toepassing
 2. Dit privacystatement is van toepassing op de (potentiŽle) patiŽnten van wie Psychologenpraktijk Vught persoonsgegevens verwerkt.
 3. Verwerking van persoonsgegevens
 4. Psychologenpraktijk Vught verwerkt persoonsgegevens die:
  • de betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren) aan Psychologenpraktijk Vught heeft verstrekt, zoals contactgegevens, persoonsgegevens of gegevens omtrent de klacht;
  • met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 5. Doeleinden verwerking
 6. Psychologenpraktijk Vught verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  • het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
  • het onderhouden van contact, en het terugkoppelen van informatie naar de betrokkene;
 7. Rechtsgrond
 8. Psychologenpraktijk Vught verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrond: uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d., en het leveren van benchmark metingen aan SBG;
 9. Verwerkers
 10. Psychologenpraktijk Vught heeft voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) ingeschakeld die uitsluitend volgens instructies van Psychologenpraktijk Vught persoonsgegevens verwerken. Psychologenpraktijk Vught sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.
 11. Persoonsgegevens delen met derden
 12. Psychologenpraktijk Vught deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psychologenpraktijk Vught deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciŽle doeleinden.
 13. Doorgifte buiten de EER
 14. Psychologenpraktijk Vught geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychologenpraktijk Vught ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).
 15. Bewaren van gegevens
 16. Psychologenpraktijk Vught bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychologenpraktijk Vught hanteert een bewaartermijnen voor medische gegevens van ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 17. Wijzigingen privacystatement
 18. Psychologenpraktijk Vught kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Psychologenpraktijk Vught gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.
 19. Rechten, vragen en klachten
 20. U hebt het recht uw behandelaar binnen Psychologenpraktijk Vught te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met uw behandelaar binnen Psychologenpraktijk Vught.

Bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychologenpraktijk Vught persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met uw behandelaar binnen Psychologenpraktijk Vught. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Beroepscode

Psychotherapeutische behandelingen vinden plaats conform de beroepscode van het NVP: Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie.

Behandelingen door GZ-psychologen zijn in overeenstemming met de door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) gestelde wettelijke eisen.

Wanneer u een klacht heeft over de behandeling of wanneer u het anderszins niet eens bent met de gang van zaken, kunt u dit in eerste instantie het beste met uw behandelaar zelf bespreken. Wanneer dit niet lukt kunt u uw klacht richten tot de NVP-LVVP-NVvP Geschillencommissie, Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht.

Beroepscode GZ psychologen: klik hier

Beroepscode psychotherapeuten: klik hier